Тема:

Положення
про файловий сервер адміністративнивних та господарських служб Національного аграрного університету

Категория:

.
ПОГОДЖЕНО

Проректор-головний вчений секретар

Подпрятов Г.І.

_____________________

“___” ____________ 2002 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник проректора з питань інформатизації

Теплюк В.М.

_____________________

“___” ____________ 2002 р.

Положення

про файловий сервер адміністративнивних та господарських служб Національного аграрного університету

НАУ 2002


1. Призначення підпорядкування та область використання
1. Цей документ встановлює загальні вимоги по призначенню файлового сервера адміністративної та господарської частини НАУ (далі файловий сервер), його типам папок, структурі, розподілу дискового простору, заведення користувачів та наданню їм паролів доступу, системі безпеки.
2. Файловий сервер призначено для резервного збереження користувачами копій службових документів в електронному вигляді та збереження архівів та баз даних загального використання.
3. Файловий сервер підпорядковується проректору з інформатизації або його заступнику. він призначає адміністраторів – осіб, які мають відповідати за стан файлового серверу.
4. Положення поширюється на файловий сервер адміністративної та господарської частин НАУ, які підключені до загально університетської комп’ютерної мережі.
5. Положення не розповсюджується на файлові сервери, що використовуються виключно для потреб окремого підрозділу (служби) НАУ, адмініструються його працівниками, або не підключено до загально університетської мережі.
2. Типи папок файлового серверу
1. На файловому сервері, знаходяться папки індивідуального використання, папки груп, та папки загального використання.
2. Папки індивідуального використання надаються окремим користувачам для збереження їх особистих документів, доступ до папки матиме тільки користувач власник папки та адміністратор серверу.
3. Папки груп надаються окремим службам, відділам, лабораторіям до яких матимуть доступ тільки члени даної групи та адміністратор серверу
4. Папки загального використання надаються у використання всім користувачам серверу і діляться на архівні папки, призначені для зберігання загально університетських архівів та баз даних (дистрибутиви програм, антивірусні бази даних і т.і) та папки призначені для загального обміну інформацією в яких користувачі тимчасово можуть зберігати документи. До папок де зберігаються загально університетські архіви та бази даних користувачі не можуть вносити зміни – їх права обмежуються тільки можливістю читання та копіювання даних. Внесення інформації до архівних папок здійснюється виключно адміністраторами.
3. Структура файлового серверу
1. Індивідуальні папки користувачів розміщуються в папці home , і їх назви організовуються адміністратором у відповідності з індивідуальними логінами користувачів.
2. Дистрибутиви програм розміщуються у папці архівного типу Installer адміністратором і передусім призначені для роботи сервісних комп’ютерних служб. Адміністратори не несуть відповідальність за самовільне використання користувачами програмних продуктів з папки Installer.
3. Антивірусні бази даних розміщуються у папці архівного типу AVP і призначаються для обновлення антивірусних баз даних на персональних комп’ютерах користувачів. Щотижневе оновлення баз даних на файловому сервері здійснюється адміністратором.
4. Для обміну інформацією безпосередньо між користувачами та різними підрозділами та службами на файловому сервері використовують папку загального обміну інформацією Common . Оскільки об’єм накопичувачів файлового серверу обмежений для позбавлення непотрібних даних вміст папки Common буде знищуватись що суботи.
5. Структура папок груп файлового серверу організовується на базі загальної структури університету. А саме до папці відповідної служби мають повний доступ її працівники де вони зберігають документи служби, організують власні папки і т.д. Групові папки відділів, центрів, лабораторій, які мають загальноуніверситетьське підпорядкування розміщуються в папці Azer . Користувачі цих папок не матимуть доступу до папок інших підрозділів.
6. Службові папки проректорів розміщуються в окремій папці Rectorat , проректори також матимуть доступ до групових папок підпорядкованих ним служб.
4. Розподіл дискового прострілу
1. У зв’язку з обмеженням дискового простору файлового серверу користувачам та групам користувачів надаються квоти на дисковий простір.
2. Кожному користувачу в індивідуальній папці, яку розміщено в папці home виділятиметься по 50 МБайт дискового простору. Користувач має сам чистити власну папку від непотрібних йому документів. При перевищенні ліміту користувач не зможе записати туди інші документи.
3. Для групових папок користувачів ліміт дискового простору встановлюється проректором (заступником проректора) з інформатизації або вповноваженій ним особі виходячи з можливостей сервера та технологічних можливостей операційної системи.
5. Заведення користувачів та надання їм паролів доступу
1. Заведення користувачів здійснюється адміністратором файлового серверу на базі анкети (додаток 1) підписаної користувачем та її безпосереднім керівником.
2. Заведення користувачів до файлового серверу на базі анкети підписаної керівником підрозділу можливе тільки для працівники адміністративно господарської частини НАУ. Заведення інших користувачів здійснюється в разі дозволу проректора (заступника проректора) з інформатизації або вповноваженої ним особи.
3. В анкеті користувач має вказати свій логін. Адміністратор має право відхилити запропонований користувачем логін з причини наявності такого логіну в базі даних раніше заведених користувачів.
4. Після встановлення логіну користувач вибирає собі пароль, який записується до відривного талону анкети та заводиться до бази даних адміністратора. Відривний талон забирає користувач, анкета залишається в архіві Навчально - інформаційного центру комп’ютерних технологій НАУ.
6. Система безпеки файлового серверу
1. Причини виникнення ситуацій, що можуть ставити під загрозу безпеку файлового сервера діляться на технологічні та людський фактор.
2. До технологічних причин передусім відносяться розповсюдження вірусів. Боротьбу з вірусами на файловому сервері має здійснювати користувач. Якщо адміністратор знаходить вірус, який не може вилікувати, то він має право без попередження користувача знищувати заражені програми та документи.
3. Користувач несе повну відповідальність за дії осіб, яким він надав власні логін та пароль. Користувач має можливість у випадку необхідності змінювати свій пароль, для чого повинен звернутися до адміністратора.
4. Файловий сервер має адмініструватись двома адміністраторами, адміністративний пароль також має зберігатись у проректора (заступника проректора) з інформатизації.
5. Відповідальність за підбір та діяльність адміністратора несе проректор (заступника проректора) з інформатизації.Все документы   По автору   По категории   По дополнительному имени   Состояние рецензирования   Справка